Een stukje uitleg

EHBO Nederland heeft een bijzondere waardering voor de inzet van alle leden, bestuursleden en instructeurs eerste hulp die zich verdienstelijk maken voor de Eerste Hulp. Vanaf de oprichting van EHBO Nederland heeft het bestuur besloten onderscheidingen uit te reiken voor jubilea van 25-, 40- en 50 jaar lidmaatschap van leden van een plaatselijke EHBO vereniging aangesloten bij EHBO Nederland. De aanvraag voor een onderscheiding moet vergezeld gaan van de opgave wie de onderscheiding(en) zal uitreiken (bv. artsdocent, voorzitter van de vereniging, instructeur eerste hulp, erelid, burgemeester of wethouder).

Alleen aanvragen waarop duidelijk is weer gegeven door wie de onderscheiding zal worden uitgereikt, worden in behandeling genomen. EHBO Nederland houdt daarnaast de mogelijkheid open om in bijzondere gevallen uitreikingen van bv. de gouden jubileumspeld met diamantje door de bestuursleden van EHBO Nederland uit te reiken.

De jubileumspeld blijft een onderscheiding van EHBO Nederland

De algemene criteria voor de toekenning blijft een taak van het dagelijks bestuur. De onderscheidingen kunnen worden toegekend aan:

  • Personen, die 25 jaar of meer in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp

  • Personen, die op bijzondere wijze de EHBO hebben gediend

  • Personen of instellingen, die zich bijzonder verdienstelijk maakten voor de vereniging EHBO Nederland.

  • Personen of instellingen, die op bijzondere wijze het doel van de vereniging EHBO
 Nederland hebben helpen bevorderen.

In bijzondere omstandigheden, kan door het bestuur van EHBO Nederland hiervan worden afgeweken.

Verzoek tot toekenning van een onderscheiding

Een verenigingsbestuur aangesloten bij EHBO Nederland, dat meent dat één of meer leden in aanmerking komt/ komen voor een onderscheiding, kunnen daarvoor een verzoek indienen bij het bestuur van EHBO Nederland via het landelijk bureau.

Een aanvraagformulier bevindt zich in de secretariaatsmap of kan hier worden gedownload.

Het formulier dient zo mogelijk ingevuld te worden met blokletters of met behulp van de computer, om leesfouten in namen en data  te voorkomen.

Het verenigingsbestuur dient het aanvraagformulier VOLLEDIG in te vullen met vermelding van alle activiteiten en verdiensten, die mogelijk kunnen bijdragen tot toekenning van een onderscheiding.

Tevens dient de gewenste DATUM, DOOR WIE, TIJD en PLAATS van uitreiking te worden vermeld en een voorstel door wie de onderscheiding dient te worden uitgereikt.

Aanvraagformulieren dienen uiterlijk TWEE  MAANDEN voor de gewenste datum van uitreiking  bij het bestuur van EHBO Nederland ingediend te zijn.

Er kunnen geen aanvragen voor onderscheidingen met terugwerkende kracht worden gehonoreerd.

Regeling voor Jubilerende EHBO Verenigingen aangesloten bij EHBO Nederland

EHBO Verenigingen, welke een jubileum vieren, kunnen dit schriftelijk aan het bestuur van de vereniging EHBO Nederland meedelen.

Het bestuur van de vereniging EHBO Nederland  zal reageren door middel van het aanbieden van een jubileumgeschenk. In de Algemene Vergadering van 14 mei 2011 is besloten het jubileumgeschenk tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering aan de jubilerende vereniging uit te reiken.

Om als vereniging in aanmerking te komen voor een jubileumgeschenk zijn de volgende regels vastgesteld: Jubilerende verenigingen die 25, 40, 50, 75 of 100 bestaan en daar blijk van geven kunnen in aanmerking komen voor een jubileumgeschenk.

Verenigingen die tussenliggende jubilea vieren, en dan denken we aan 60, 70, 80 of 90 jaar kunnen rekenen op een felicitatie van EHBO Nederland dat dan veelal vergezeld zal gaan met een bloemetje.

Het bestuur van EHBO Nederland zal zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de verenigingen met betrekking tot het uitreiken van de onderscheidingen.

Verloren onderscheidingen

Indien een houder van een onderscheiding zijn onderscheiding verliest bestaat er voor de houder de mogelijk een nieuwe onderscheiding aan te vragen.

Een duplicaat wordt maar éénmaal verstrekt.

De prijs voor de duplicaat onderscheiding dient kostendekkend te zijn. Dit moet in samenspraak met de penningmeester van EHBO Nederland worden geregeld.

De onderscheiding wordt na ontvangst van de betaling aangetekend verzonden. (Factuur wordt eerst door EHBO Nederland toegezonden).

De aanvraag dient schriftelijk door betrokkene bij het secretariaat van EHBO Nederland te worden ingediend. Dit in verband met dubbele controle en ter voorkoming van vergissingen met aanvragen.

 

Zoek op onze site

Onderscheidingen KNV EHBO

Bronzen Penning

brons

Voor elke Eerste Hulp Verlener welke 12 ½  jaar zijn diploma heeft.

Zilveren Draagspeld

draagpenning-zilver

Voor elke Eerste Hulp Verlener welke 25 jaar zijn diploma heeft.

Zilveren medaille (klein)

medaille-zilver-klein

Voor elke Eerste Hulp Verlener welke 40 jaar zijn diploma heeft. Tevens voor elke Eerste Hulp Verlener welke 25 jaar zijn diploma heeft en daarbij nog 10 jaar een functie bij de vereniging (bestuur, kader, lotus).

Zilveren medaille (groot)

medaille-zilver-groot

Voor elke Eerste Hulp Verlener welke 50 jaar zijn diploma heeft. Tevens voor elke Eerste Hulp Verlener welke 40 jaar zijn diploma heeft en daarbij nog 20 jaar een functie bij de vereniging (bestuur, kader, lotus).

Gouden medaille

medaille-goud

De Grote Gouden Dr. C.B Tilanus jr. medaille wordt ieder jaar uitgereikt door de KNV EHBO aan een persoon of organisatie die bijzondere verdiensten heeft op het gebied van de hulpverlening in Nederland.