De dr. C.B. Tilanus Jr. onderscheidingen :

Uit de Voorpost van februari 1943:

“Het H.B. stelde vast het ondervolgende REGLEMENT VOOR TOEKENNING DER Dr C . B. TILANUS Jr. MEDAILLES.

Teneinde uitvoering te geven aan de voorwaarden verbonden aan hel legaat van wijlen Dr. C. B. Tilanus Jr. besluit het H.B. in den vervolge van 1943 af, minstens 3 medailles uit te loven, waaronder 1 of meer van goud en 1 of meer van zilver, alle dragende de beeltenis van Dr C. B. Tilanus Jr.

Deze medailles zullen jaarlijks worden toegekend aan;

1 - Personen of Instellingen, die zich bijzonder verdienstelijk maakten tegenover de Vereeniging, of die op bijzondere wijze het doel der Vereeniging hebben helpen bevorderen.
2 - personen (niet zijnde medicus, verpleger of verpleegster) die uitgemunt hebben op het gebied der praktijk van de E.H.B.O.
3 - Winnaars van wedstrijden In E.H.B.O.

Toekenning van medailles op grond van a of b kon slechts geschieden door het H.B. op voordracht van het Dag. Bestuur, dat deze voordracht zal motiveeren door vermelding der bijzondere verdiensten of-prestaties. Toekenning volgens c kan geschieden door het Dag. Bestuur voor zoover dit daartoe aanleiding vindt.

Aldus vastgesteld In de vergadering van het H.B. van 3 October 1942. Penris, Voorzitter; Steenhuixen, Secr.


De Bronzen medaille.
Deze wordt door de voorzitter uitgereikt aan het winnende team van de Nationale Vaardigheidsproeven.

= Onderscheidingen voor leden van de vereniging per 1-1-2021

= Andere onderscheidingen (Voor afdelingen, niet-leden en Eerste Hulp gerelateerde organisaties.)

Hardheidsclausule :
Het Landelijk Bestuur houdt zich het recht voor om in goed gemotiveerde gevallen, na advies van twee districten anders dan het district van de aanvrager, van dit reglement af te wijken.